ادراک رهبران ترکیه و عربستان از مقولۀ محور مقاومت

نجمیه پوراسمعیلی؛ علی اسمعیلی اردکانی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22067/irlip.2023.77772.1303

چکیده
  برداشت‌های درست و نادرست بر مناسبات دولت‌ها و درنتیجه، بر مناسبات منطقه‌ای تأثیرگذار است. وضعیت امروز منطقۀ خاورمیانه، مصداق روشنی برای بحث دربارۀ برداشت‌های درست و نادرست بازیگران مؤثر است. در این شرایط، رهبران دو کشور ترکیه و عربستان، با توجه به شخصیت و ذهنیت متفاوتشان، نوع نگاه، تفسیر، برداشت، تصمیم، و سیاست خارجی متفاوتی ...  بیشتر

سازه های راهبرد امنیتی اسرائیل در بحران سوریه(2021-2011)

مهدی نجفی؛ علی اسمعیلی

دوره 12، شماره 1 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22067/irlip.2023.76537.1276

چکیده
  حضور اسرائیل در قلب درگیری‌ها و چالش‏های امنیتی چندین دهۀ گذشتۀ خاورمیانه، پیوند عمیقی میان امنیت ملی اسرائیل و تحولات منطقه‏ای ایجاد کرده است. پژوهش حاضر، در پی تجزیه‌و‌تحلیل مؤلفه‎های تأثیرگذار بر راهبرد امنیتی اسرائیل در برابر بحران سوریه در بازۀ زمانی 2021-2011 است. پرسش اصلی پژوهش این است که «ویژگی‎های بحران سوریه در ...  بیشتر