یک) ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانۀ نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسنده(گان)، بارگذاری مقاله طبق شکل درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع.

دو) بررسی مقاله توسط مدیر داخلی نشریه و برگشت مقاله به نویسنده جهت برطرف‌ساختنِ کاستی‌ها و انجام اصلاحات ساختاری مورد نیاز (درصورت وجود).

سه) بررسی مشابهت مقاله با دیگرمقاله‌های منتشرشده و کسب اطلاع از میزان همپوشانی مقاله با نوشتارهای دیگر.

چهار) اعلام نظر سردبیر نشریه در ارتباط با مقاله و درصورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی.

پنج) ارسال مقاله به 3 داور متخصص در زمینۀ موضوعی مقاله.

شش) بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله.

هفت) در این مرحله سه حالت ممکن است:

الف) درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده(گان) اطلاع داده می‌شود.

ب) درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسنده(گان) ارسال می‌شود.

ج) اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند، مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.

هشت) ارائۀ مجدد مقالۀ تصحیح‌شده ازسوی نویسنده(گان) به همراه فایل پاسخ به پرسش‌ها و نظرات و پیشنهادهای داوران (حداکثر دو هفته).

نه) ارسال مقالۀ تصحیح‌شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله.

ده) ارائۀ نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله.

یازده) تأیید فرآیند داوری در هیأت تحریریۀ نشریه.

دوازده) در صورت رد مقاله، به نویسنده(گان) اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش، به مرحلۀ بعدی می‌رود.

سیزده) نویسندگانی که مقالات آن‌ها پذیرش می‌شود باید مبلغ شش میلیون ریال جهت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقاله به حساب اعلام‌شده در سایت نشریه واریز کنند.

چهارده) مدت انتظار برای چاپ مقاله، بستگی به تعداد مقالات تأییدشده در نشریه و همچنین شرایط اعلام‌شده در آیین‌نامۀ نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، دارد. شایان یادآوری است‌که شیوۀ بررسی مقاله، دوسوناشناس (Double-Blind Review)  است و در کلیۀ مراحل بررسی مقاله، نه نویسنده(گان) از اسامی داوران مطلع خواهد(ند) شد و نه داوران از اسم/ اسامی نویسنده(گان) مقاله آگاهی خواهند یافت. میانگین بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقالات بین 10 تا 15روز و میانگین بازۀ زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات، بین 4 تا 6 ماه می‌باشد.