نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)

2 استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

برداشت و سوء‌برداشت در مناسبات دولت‌ها و در نتیجه مناسبات منطقه‌ای تاثیرگذار است. وضعیت امروز منطقه خاورمیانه مصداقی روشن برای بحث درباره برداشت و سوء برداشت‌های بازیگران موثر است. به‌واسطه آنکه رهبران دو کشور ترکیه و عربستان، شخصیت و ذهنیت متفاوتی دارند، نوع نگاه، تفسیر، برداشت، تصمیم و سیاست خارجی متفاوتی را در مورد موضوعات مختلف در منطقه خاورمیانه و ازجمله در ارتباط با اهداف و اولویت‌های سیاست خارجی ایران پیگیری می‌کنند. لذا تحلیل زمینه‌های شکل گیری ذهنیت متفاوت این رهبران در خصوص موضوعات مختلف در سطح منطقه و بین‌الملل بسیار ضروری است. ازاین‌رو با اتکا به این تاثیرگذاری، مقاله حاضر با اتخاذ این پرسش که ذهنیت متفاوت رهبران ترکیه و عربستان نسبت به ماهیت و اهداف محور مقاومت، به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی نظم و نظام سیاسی و امنیتی این منطقه، چگونه قابل تبیین است؟ نگارندگان بر این نظرند که مبانی و زمینه‌های شکل‌گیری ذهنیت و دیدگاه این رهبران نسبت به محور مقاومت را در زنجیره‌ای از سه گزاره تفاوت در منافع و اهداف، تفاوت در ماهیت سیاست خارجی و سیاست‌ها و اقدامات انجام شده بر اساس این ماهیت می‌توان توضیح داد. زنجیره‌ای که نشان می‌دهد ذهنیت متفاوت این رهبران بر اساس ارتباط میان این سه گزاره، شکل سیاست‌ها و اقدامات در مسائلی مانند محور مقاومت، نظم امنیتی منطقه‌ای، مشارکت یا تعامل با غرب، حل و فصل مسئله اسرائیل، فلسطین و را تحت تاثیر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image