نویسنده(گان) گرامی

 

برای دریافت گواهی پذیرش مقاله، داشتنِ تمام شرایط زیر، الزامی است:

1) چکیدۀ نهایی‌شده و اتمام‌یافتۀ کوتاه انگلیسی(Abstract)

2) چکیدۀ نهایی‌شده و اتمام‌یافتۀ مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)

3) واریز هزینه چاپ و انتشار

4) بارگذاری فایل کامل مقاله (یکدست سازی، اصلاح نهایی ارجاعات درون متن و منابع)

گواهی پذیرش مقاله (که فقط با امضای سردبیر، معتبر است) پس از برآورده‌شدن شرایط بالا، هم در سامانۀ نشریه بارگذاری می‌شود و قابل دسترسی است و هم از طریق ایمیل، برای نویسندۀ مسئول، فرستاده خواهد شد.