راهنمای آماده‌سازی و ارسال مقاله

دریافت فرم  تعهدنامه

دریافت فرم تعارض منافع

گواهی همانند جویی

پژوهش‌ نامه ایرانی سیاست بین‌ الملل (نشریه مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ایرانی روابط بین‌الملل)، آماده دریافت و ارزیابی مقاله‌های استادان، پژوهش‌گران و متخصصان حوزه روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. این نشریه، در زمینه های تخصصی سیاست بین الملل، سیاست خارجی، روابط خارجی ایران، اقتصاد سیاسی بین الملل، تاریخ روابط بینالملل، حقوق بین الملل، سازمانهای بینالمللی، امنیت بینالملل، مسایل نظامی/ استراتژیک، مسایل سیاسی کشورهای جهان اسلام، جغرافیای سیاسی، ژئوپولیتیک و مطالعات منطقهای، مقاله‌های منتشرنشده پژوهشگران را پس از داوری‌های مطابق با استاندارد نشریه، چاپ می‌نماید. علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را با رعایت آئیننامه نگارش مقاله، به صورت الکترونیک، به نشانی http://irlip.um.ac.ir ارسال نمایند.

 

پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل مقاله‌هایی را علمی- پژوهشی می‌داند که دارای چنین ویژگی‌هایی باشند:

1) دارا بودن مقدمه توضیحی و بیان واضح مسأله پژوهش

2) بررسی و مرور مختصر و مفید ادبیات و نظرات پژوهشی موجود در صورت نیاز

3) تعیین و توضیح هدف از پژوهش و نگارش مقاله

4) تعیین روش مناسب برای پژوهش و گردآوری دادههای مورد نیاز برای نگارش مقاله

5) به کارگیری روش تعیین‌شده توسط مؤلف در گردآوری و تحلیل داده‌ها و نگارش متن مقاله

 6) معتبر بودن منابع و داده‌ها

7) ارائه نتیجه‌گیری درست و موثق از تحلیل داده‌ها

8) بیان صریح یافته‌های پژوهش و ارائه پیامدهای نظری (و در صورت لزوم آثار عملی) آنها

9) رعایت ترکیب و تناسب در سازماندهی مقاله

10) رعایت قواعد شکلی در نگارش مقاله مطابق با معیارهای نشریه

 

راهنمای نگارش مقاله:

هر مقاله تخصصی بایستی تحت نرم افزار Word و دارای چکیده فارسی واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روش، نتایج بحث، منابع مورد استفاده و یک خلاصه به زبان انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:

مشخصات نویسنده یا نویسندگان که شامل نام و نام خانوادگی، سمت، محل خدمت، عنوان و درجه علمی، تاریخ و محل انجام تحقیق می‌باشد در یک فایل جدا از فایل مقاله و به همراه معرفی نویسنده مسؤول آورده شود.

فایل مقاله بدون نام نویسندگان باشد.

عنوان مقاله (حداکثر در ده کلمه) در وسط صفحه اول نوشته شود. اگر مقاله قسمتی از یک سری مقالات پی در پی باشد عنوان اصلی سری مقاله‌ها‌ همراه عنوان هر قسمت و شماره ترتیب مقاله‌ها‌ نیز ذکر گردد.

چکیده در عین مختصر بودن باید محتوای مقاله را برساند. در چکیده از منبع، جداول، نمودارها و کلمات اختصاری مبهم استفاده نشود. چکیده از 250 کلمه تجاوز نکند و تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود و متن مقاله از تعداد 8000 کلمه بیشتر نباشد.

چکیده لاتین بعد از چکیده فارسی آورده شود.

مقدمه شامل اطلاعات مربوط به سوابق موضوع، اهمیت تحقیق و مسأله مورد مطالعه می باشد.

روش شناسی موضوع مورد پژوهش مشخص و روشن بیان گردد.

اگر نتایج؛ شامل عکس، جداول و نمودار می‌باشد نسخه اصلی هریک، به نشریه ارسال گردد.

شماره هر جدول در بالا و سمت راست آن نوشته شود. عنوان جدول گویای نتایج مندرج در آن باشد.

نتایج و بحث را می‌توان به طور توأم و یا مجزا منظور کرد. بحث شامل تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد.

منبع نویسی به روش A.P.A می باشد. جهت راهنمایی بیش تر به فایل "راهنمای ارجاع منابع و مآخذ به روش A.P.A " موجود در آدرس زیر مراجعه فرمایید.

 

https://fea.um.ac.ir/images/241/stories/forms/reference2.pdf

منابع مورد استفاده شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه مورد نظر باشد. فهرست منابع به ترتیب الفبا نام خانوادگی نویسندگان مقاله‌ها‌ مرتب و شماره گذاری شود. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود ترتیب شماره گذاری این مقاله‌ها برحسب سال انتشار آنها از قدیم به جدید انجام گیرد.

چکیده انگلیسی بایستی برگردان کامل و دقیق چکیده فارسی و شامل عنوان اصلی مقاله، نام نویسندگان، آدرس و عنوان علمی آنان و واژه های کلیدی تهیه شود.

مسؤولیت هر مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح شده در متن آن، به عهده نویسنده و یا نویسندگان مسؤول مقاله خواهد بود.

تا قبل از پایان مراحل نهایی چاپ، در صورتی که مشخص گردد مقاله منتخب به هر شکلی در جای دیگری به چاپ رسیده است از انتشار آن جلوگیری خواهد شد.

در صورتی که مقاله برای چاپ پذیرفته نشود در بخش بایگانی نشریه محفوظ خواهد بود و به نویسنده برگردانده نخواهد شد.

مقاله‌ها توسط هیأت تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط خاص نشریه به نوبت، چاپ خواهد شد.

نشریه در رد یا قبول، جرح و تعدیل و ویراستاری ادبی مقاله‌ها اختیار تام دارد.

دریافت مقاله فقط به صورت الکترونیکی امکان پذیر است.

پژوهشنامه ایرانی سیاست بین‌الملل مبلغ شش میلیون  ریال، برای مقاله‌ای که پذیرش نهایی شده و در فرآیند چاپ و انتشار است دریافت می کند.