هزینه
نویسندگانی که مقالات آن‌ها پذیرش می‌شود باید مبلغ شش میلیون ریال جهت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقاله به حساب اعلام‌شده در سایت نشریه واریز کنند. پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل  برای داوری اولیه مقالات هزینه ای را دریافت نمی کند. 

مطالعه بیشتر

شناسه ارکید
نویسندگان محترم با مراجعه به سایت https://orcid.org/register نسبت به اخذ کد ارکید خود که برای انتشار مقاله ها بسیار ضروری است اقدام فرمایید.

مطالعه بیشتر

چگونگی صدور گواهی پذیرش مقاله
نویسنده(گان) گرامی   برای دریافت گواهی پذیرش مقاله، داشتنِ تمام شرایط زیر، الزامی است: 1) چکیدۀ نهایی‌شده و اتمام‌یافتۀ کوتاه انگلیسی(Abstract) 2) چکیدۀ نهایی‌شده و اتمام‌یافتۀ مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) 3) واریز هزینه چاپ و انتشار 4) بارگذاری فایل کامل مقاله (یکدست سازی، اصلاح نهایی ارجاعات درون متن و منابع) گواهی پذیرش مقاله (که فقط با امضای سردبیر، معتبر است) پس از برآورده‌شدن شرایط بالا، هم در سامانۀ نشریه بارگذاری می‌شود و قابل دسترسی است و هم از طریق ایمیل، برای نویسندۀ مسئول، فرستاده خواهد شد.

مطالعه بیشتر