زمینه مطالعاتی

خط مشی و رویکرد دوفصلنامه پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل آماده دریافت مقالات استادان، پژوهش‌گران و متخصصان حوزۀ روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل مقاله‌هایی را علمی- پژوهشی می‌داند که دارای چنین ویژگی‌هایی باشند:

 •  دارا بودن مقدمه توضیحی و بیان واضح مسأله پژوهش
 •   بررسی و مرور مختصر و مفید ادبیات و نظرات پژوهشی موجود در صورت نیاز
 •   تعیین و توضیح هدف از پژوهش و نگارش مقاله
 •   تعیین روش مناسب برای پژوهش و گردآوری داده‌های مورد نیاز
 • به‌کارگیری روش تعیین شده توسط مؤلف در گردآوری و تحلیل داده‌ها و نگارش متن مقاله
 •   معتبر بودن منابع و داده‌ها
 • ارائه نتیجه‌گیری درست و موثق از تحلیل داده‌ها
 •   بیان صریح یافته‌های پژوهش و ارائه پیامدهای نظری (و در صورت لزوم آثار عملی) آن‌ها
 •   رعایت ترکیب و تناسب در سازمان‌دهی مقاله
 •   رعایت قواعد شکلی در نگارش مقاله مطابق با معیارهای نشریه

اهداف:

پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل، به‌منظورِ برآورده‌ساختنِ هدف‌های زیر، اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای علمی پژوهشگران می‌نماید:

 •  ارتقاء کیفیتِ پژوهش‌های مرتبط با علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای در کشور
 • گسترشِ دستاوردهای علمی و پژوهشیِ استادان، دانشجویان و پژوهشگران
 • برقراری پیوندهای علمی و دانشورزانه میان پژوهشگران داخلی و خارجی
 • روزآمدسازیِ دانشِ سیاست و روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای
 • کوشش برای دسترسیِ قاعده‌مند و پژوهشگرانه به نگرشِ ایرانیان به دانش سیاست و روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای.