زمینه مطالعاتی

خط مشی و رویکرد دوفصلنامه پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل آماده دریافت مقالات استادان، پژوهش‌گران و متخصصان حوزۀ روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل مقاله‌هایی را علمی- پژوهشی می‌داند که دارای چنین ویژگی‌هایی باشند:

1) دارا بودن مقدمه توضیحی و بیان واضح مسأله پژوهش

2) بررسی و مرور مختصر و مفید ادبیات و نظرات پژوهشی موجود در صورت نیاز

3) تعیین و توضیح هدف از پژوهش و نگارش مقاله

4) تعیین روش مناسب برای پژوهش و گردآوری داده‌های مورد نیاز

5) به‌کارگیری روش تعیین شده توسط مؤلف در گردآوری و تحلیل داده‌ها و نگارش متن مقاله

6) معتبر بودن منابع و داده‌ها

7) ارائه نتیجه‌گیری درست و موثق از تحلیل داده‌ها

8) بیان صریح یافته‌های پژوهش و ارائه پیامدهای نظری (و در صورت لزوم آثار عملی) آن‌ها

9) رعایت ترکیب و تناسب در سازمان‌دهی مقاله

10) رعایت قواعد شکلی در نگارش مقاله مطابق با معیارهای نشریه

اهداف:

پژوهشنامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل، به‌منظورِ برآورده‌ساختنِ هدف‌های زیر، اقدام به بررسی و چاپ دستاوردهای علمی پژوهشگران می‌نماید:

یک) ارتقاء کیفیتِ پژوهش‌های مرتبط با علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای در کشور

دو) گسترشِ دستاوردهای علمی و پژوهشیِ استادان، دانشجویان و پژوهشگران

سه) برقراری پیوندهای علمی و دانشورزانه میان پژوهشگران داخلی و خارجی

چهار) روزآمدسازیِ دانشِ سیاست و روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای

پنج) کوشش برای دسترسیِ قاعده‌مند و پژوهشگرانه به نگرشِ ایرانیان به دانش سیاست و روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای.