نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چین یکی از قدرت‌های بزرگ در عصر کنونی به ویژه به لحاظ اقتصادی است و یک کنشگر فعال در این زمینه به شمار می‌رود. رویکرد سیاست خارجی چین نسبت به کشورهای جهان متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه ایران در سیاست خارجی چین است. سوال پژوهش بر چیستی جایگاه ایران در سیاست خارجی چین استوار بوده و برای پاسخ به سوال، این فرضیه را به محک آزمون می‌گذاریم که چین به منظور مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا در منطقه خاورمیانه و تأمین منافع اقتصادی ناشی از پروژه های آینده خود در سطح نظام بین الملل، در دستگاه سیاست خارجی اش جایگاه ویژه‌ای را به ایران اختصاص داده است. روش گردآوری داده‌ها مبتنی بر کتابخانه‌ای و الکترونیکی، روش تحقیق از نوع کیفی و ردیابی فرآیند و ملهم از نظریه واقع‌گرایی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که چین بر اساس سه استراتژی توسعه همکاری‌های اقتصادی، شکست و انحراف ایران را در سیاست خارجی خود مهم می‌داند و نگاه ویژه‌ای به ایران در منطقه خلیج فارس دارد. در واقع ایران این پتانسیل را برای چین هموار می‌سازد که بتواند منبع انرژی خود را تأمین نماید، نظم منطقه‌ای به رهبری آمریکا را به چالش بکشاند، منطقه خاورمیانه را به نفع خود مصادره کند، مسیر مهار چین توسط آمریکا را منحرف سازد و بازار وسیعی برای فروش محصولات خود پیدا نماید.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image