نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران

2 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد تهران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد تهران

چکیده

هدف: سیاست جهانی بعد از فروپاشی نظام دوقطبی به مرحله نوینی از حیات خود گام نهاده است که به علت پیچیدگی و افزایش عدم قطعیت‌های محیط بین‌المللی، شکست یکجانبه‌گرایی و افول نسبی هژمونی، تنوع در کنشگران رسمی و غیر رسمی، چرخش‌های نظری، مفهومی و معنایی در روابط بین‌الملل و پیدایش قدرت‌های نوظهور، بر آشوبناکی این محیط بیش از پیش افزوده شده است. پژوهش پیش‌رو در پی پاسخگویی به این پرسش است که بر اساس چشم‌اندازها و روایت‌های مطرح در خصوص آینده نظم جهانی و بر اساس همگرایی و واگرایی میان قدرت‌های نوظهور و سنتی نظام بین‌الملل، چه نظم‌هایی در آینده نظام بین‌الملل از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهند بود و سناریوهای مرجح آینده نظم بین‌المللی در برگیرنده چه سناریوهایی است؟
روش: پژوهش دارای رویکرد آینده پژوهی است و از روش تحلیل ساختار و راهبرد بازیگران استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار مکتور صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش تعداد 25 نفر از خبرگان دانشگاهی را که به صورت نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده‌اند در برمی‌گیرد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که گرچه آینده نظم بین‌الملل به علت پیچیدگی و سیال بودن محیط و عدم قطعیت‌های متعدد دارای ابهام است اما بر اساس کنشگری قدرت‌های نوظهور در تعامل و رقابت با قدرت‌های سنتی، تمایل بازیگران بر وقوع نظام چند قطبی، چندمرکزی و جهان مناطق بیش از سایر چشم‌اندازها دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image