نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مدل همگرایی اقتصاد‌ی در چارچوب اقتصاد سیاسی تعاملی – پراکنشی در جهان امروز به عنوان الگوی نظم‌ساز در سیاست‌جهانی می‌باشد و پیگیری چنین مدلی به قدرت‌سازی، کسب اعتبار و وزن بین‌المللی کشور‌ها کمک می‌کند. اقتصاد سیاسی تعامل‌محور و پراکنشی از دهه۲۰۰۰میلادی در ساخت سیاسی قطر به عنوان یک ضرورت‌ اجتناب‌ناپذیر در جهت تولید قدرت منطقه‌ای – بین‌المللی مطرح شد. این رهیافت گزینی از سوی سیستم حکمرانی قطر بدین معناست است که این کشور می‌بایست با خوشه‌سازی ارتباطی و شبکه‌سازی در سطح منطقه و فرامنطقه‌ به ارتباط پایدار اقتصادی و سیاسی برای تامین منافع و کسب پرسیتژ بین‌المللی به عنوان یک کنشگر فعال و متوازن عمل نماید. حال پرسش اینجاست که مدل اقتصاد سیاسی قطر به عنوان مولفه تولید قدرت در نظام بین‌الملل چیست و این الگو دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و بررسی اطلاعات اقتصادی قطر در پی تبیین ژئواکونومی تعاملی قطر از منظر اقتصاد‌ سیاسی به عنوان پایه‌ قدرت‌ساز این کشور در نظام‌بین‌الملل می‌باشد. نتایج نشان‌ می‌دهد، ابعاد تعاملی اقتصاد سیاسی قطر در پی انطباق‌گرایی و خود‌گسترشی در نظام بین‌الملل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image