نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل،٬ دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

در دو دهه اخیر، بحران هسته‌ای ایران در مرکز توجه اندیشمندان روابط بین الملل قرار گرفته است. با وجود چاپ کتاب های گوناگون درباره ریشه ها، پویایی و تاثیرات آن بر امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه، برخی زوایای بحران هسته‌ای ، به ویژه نقش رسانه در چارچوب‌بندی‌کردن آن، نادیده انگاشته شده است. از این رو، نوشته پیش رو تلاشی برای تحلیل و تبیین نقش رسانه در چارچوب‌بندی‌کردن بحران هسته‌ای ایران است. نوشته پیش رو تلاشی است در بررسی نقش رسانه های اصلی امریکا، سی‌ان‌ان و فاکس‌نیوز ، در چارچوب‌بندی‌کردن برنامه هسته‌ای ایران. «سی‌ان‌ان و فاکس‌نیوز چگونه و با چه سازوکاری برنامه هسته‌ای ایران را چارچوب‌بندی کرده‌اند؟» این پرسشِ محوری نوشته پیش روست که خوانشی تحلیلی از نقش رسانه‌ها در چارچوب‌بندی بحران هسته‌ای ایران را نمایان میسازد. فرضیه پژوهش این امر است که چارچوب‌های رسانه ای تولیدی توسط این دو رسانه امریکایی هم برسازنده و هم تشدید‌کننده گفتمان ایران‌هراسی هستند. نوشته با کاربرد روش ردیابی فرایند و تکیه بر تحلیل محتوای کیفی٬ خوانشی تاریخی از بحران هسته‌ای ایران از دریچه رسانه های غربی را روایت کرده و نشان می دهد که نوشته با تحلیل رخدادهای کلیدی به عنوان " بافتار و زمینه" به نقش فاکس نیوز و سی‌ان‌ان با کارکرد خود به عنوان "فزون ساز" و تولید تیتر و تحلیل‌ّهای جهت‌ساز به عنوان "متن" از برنامه هسته‌ای ایران به عنوان "هدف" کوشیده تا مردم امریکا به عنوان "شنوندگان" را متقاعد سازد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image