نوع مقاله : مقالات

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله بروجردی

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

چکیده

پهنۀ سیاست بین‌الملل در فضای پساجنگِ سرد مناظرات نظری قابل‌توجهی را درخصوص دگردیسی‌هایِ ژرف پدیدار شده در ساختار نظام بین‌الملل تجربه کرده است؛ ازجملۀ تحولات مزبور تلاش مُجدانۀ قدرت نوظهور جمهوری‌خلق‌چین علیه هژمونی ایالات‌متحده در آوردگاهِ راهبردی ایندو پاسیفیک است که از آن تحت عنوان «بازی بزرگ جدید»یاد می‌شود. براساس بازی مزبور، پکن با کاربست رویکرد موازنه‌جویانه در برابر اصول سه‌ گانۀ «اشاعه»، «گسترش» و «مداخله‌گراییِ» واشنگتن، در تلاش‌ است تا با تأثیرگذاری بر دینامیک سیکل قدرت بین‌المللی و ایجاد سیستم تک ـ چندقطبیِ متعادل، سهم خود را از قدرت جهانی افزایش داده و متعاقباً رقابت سنتی قدرت‌های بزرگ را وارد فصل ‌نوینی نماید. پرسشی که نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از مؤلفه‌های تئوری رئالیسم تهاجمی درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده‌اند این‌گونه ترتیب‌بندی شده است که رویکرد راهبردی جمهوری‌خلق‌چین به تحرکات ایالات‌متحده در حوزۀ راهبردی ایندو پاسیفیک بر چه مبنایی استوار است؟ فرضیه‌ای که از مَعبر پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که متأثر از شرایط ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکِ حوزۀ راهبردی ایندو پاسیفیک، پکن کوشیده است تا در پرتو روابط و تعاملات نوینِ مسالمت‌آمیز، رویکرد توازن‌‌‌گرایانه‌ای را در سطوح داخلی و خارجی ردگیری نموده و متعاقباً به زمینه‌سازی و ایجاد سیستم چندجانبۀ متعادل مبادرت ورزد.

کلیدواژه‌ها

 
References
 Amir Ahmadian, B., & Salehi Dovlatabad, R. (2014). The US Strategy Against China’s forin Political- in Central Asia, Central & Caucasian Quarterly, 81- 106. (in Persian).
Atari, A., & Mashhadian, B. (2012). US Foreign Policy against Iran's Nuclear Program: Reflection of the Window of Offensive Realism, Regional Studies, No. 46, pp. 38-1. (in Persian).
Auten, B. (2008). Carter’s Conversion: The Hardening of American Defense Policy, Frist Published, United States, Columbia: University of Missouri Press.
Azizi, H. (2014). China's Soft Power in the Central Asian Region: Approaches, Tools and Goals, Central & Caucasian Journal, No. 88, pp. 87- 112. (in Persian).
Berman, R. (2017). The Donald Trump Cabinet Tracker.
Brzezinksi, Z., & Mearsheimer, J. (2005). Clash the Titans, Foreign Policy, 00157228, Jan/Feb2005, Issue 146.
Buzan, B. (2014). Brilliant but now wrong: a sociological and historical sociological assessment of Gilpin’s War and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press.
Chase, M. S., et al., (2015). China’s Incomplete Military Transformation: Assessing the Weaknesses of the People’s Liberation Army (PLA). Rand Corporation.
Cherkaoui, M. (2016). Clinton Versus Trump: Two – Distant Visions for America.
Christensen, Thomas F. (1996). Chinese Rea politic, Foreign Affairs.
Dehshiri, M., & Bahrami, Z. (2015). China's Strategic Look at Brix, Central and Caucasian Journal, No. 89, pp. 33-63. (in Persian).
Dehshiri, M., & Golestan, M. (2016). The Behavioral Model of the Great Powers in the Management of the International Crisis in Syria in a Multipolar System, International Political Research Quarterly, No. 28, pp. 38-1. (in Persian)
Ebrahimi, Sh.; Milani, J., & Karami Rad, J. (2013). East Asia and the Bipolar Balance System, International Political Research Quarterly, Islamic Azad University, Shahreza Branch, No. 14, pp. 137- 105. (in Persian)
Fallahi, S. (2014). Saudi Arabia and Support for Takfiri Terrorism, (Why and How), Special Issue Monthly, No. 16. (in Persian)
Fallahi, S., & Heidari, N. (2019). Donald Trump's Foreign Policy Analysis with Emphasis on the Hegemony of the Liberal World Order, International Political Research Quarterly, No. 39, pp. 59-79. (in Persian)
Fedorenko, V. (2013). The New Silk Road Initiatives in Central Asia, Institute Washington DC.
Golshan, T. (2018). Trump is Calling Backsides on Exiting The Trans Pacific Partnership Trade Deal, Vox Sentences. (in Persian)
Grevi, G. (2016). The King Baudouin Foundation is The Strategic Partner of The European Policy Center.
Gupta, R. (2014). US Pivot to Asia & China: Rhetoric, Responses & Repercussions, Asian Strategic Review (US Pivot & Asian Security), institute for Defense Studies & Analyses (Pentagon Press).
Hasankhani, M., & Masrour, M. (1986).The Rise of China: Challenges of the United States of America to the Increasing Power of China in International Relations, International Relations Research Quarterly, Volume I, Number 24, pp. 183- 159. (in Persian)
Hass, R. (2016). The Isolationist Tempation, the Wall Street Journal.
Hosseini, H., & Shahandeh, B. (2016). The Ukrainian Crisis: The Strategy of China and Russia, Quarterly Journal of Political and International Research, Eighth Year, No. 31, pp. 138- 115. (in Persian)
Iraqchi, A., & Sobhani, M. (2012). Cold Conflict in Asia, Consequences of the New US Military Approach in Asia-Pacific, Foreign Relations, No. 16, pp. 35-68. (in Persian)
Kahl, C., & Brands, H. (2017). Trump’s Grands Strategic Train Wreck, Foreign Policy.
Karimi Fard, H. (2018). Trump's Foreign Policy and the Realities of the International System, Strategic Studies in Public Policy, Volume 8, Number 28. (in Persian)
Kashmiri, S. (2016). US-China Relations: From Economic Cooperation to Strategic Competition, International Political Economy Studies, 1(2), pp. 81-81. (in Persian)
Khezri, R. (2011). US-China Strategy in the Asia-Pacific Region, Cooperation and Conflict, Foreign Policy Quarterly, Twenty-fifth Year, No. 3, pp. 699-675. (in Persian)
Krauthammer, Ch. (2017). Trump’s Foreign Policy Revolution.
Kristensen, H. M., & Robert S. N. (2015). Chinese Nuclear Forces, 2015. Bulletin of the Atomic Scientists.
Lobell, S. (2017). Structural Realism, Offensive & Defensive Realism.
Marshaimer, J. (2011). The Tragedy of the Politics of the Great Powers, Translated by Gholam Ali Chegnizadeh, Third Edition, Tehran: Office of Political and International Studies.
McAdams, D. (2016). The Mind of Donald Trump, The Atlantic Journal.
McMahon, R. (2014).Ukraine in Crisis. Available at: www.cfr.org.
Mearsheimer, J. (1994/1995). The False Promise of International Institutions, International Security, vol. 19, no. 3.
Pourahmadi Meybodi, H., & Abbas Khoshkar, A. (2016). Critique of the Great Power Politics Tragedy, Humanities and Cultural Studies Research Institute, 17th Year, No. 8, pp. 93-93. (in Persian)
Rafi, H., & Bakhtiari Jami, M. (2013). The US Strategy Against China's Economic and Political-Security Influence in Central Asia, Central and Caucasian Quarterly, 81- 106. (in Persian)
Rezaei, M. (2016). The Economic Views of Hillary Clinton and Trump, Two US Presidents, Political-Economic Quarterly, No. 304, pp. 19-12. (in Persian)
Sahu, A. K. (2014). Two to Tango: The U.S. & China in the Asia – Pacific, Strategic Analaysis, 38(4).
Salimi, H. (2005). Virtual Government or Aggressive Realism: a Comparative Study of Richard Roskers's and John Merschheimer's Theory, Public Law Research, No. 17, pp. 19-19. (in Persian)
Santasombat, Y. (2015). Impact of China’s Rise on the Mekong Region, Palgrave Macmillan.
Satake, T. (2016). The New Guidelines for Japan – US Defense Cooperation and an Expanding Japanese Security Role. Asian Politics & Policy.
Simber, R.; Rahmandel, R., & Fallah, M. (2016). The Security Riddle of the Iranian Nuclear Case from the Realist Perspective, International Relations Studies Quarterly, Ninth Year, No. 36, pp. 87-96. (in Persian)
Smith, S.; Hadfield, A., & Dunne, T. (2016). Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford University Press.
Soleimanpour, A. (2014). Reflecting East-Oriental Policies in Asia, Central and Caucasian Journal, No. 86, pp. 63-82. (in Persian)
Soleimanzadeh, S.; Omidi, A., & Barati, S. (1979). Trump's Foreign Policy Strategy, the Hybrid Neutralism and Realism, Strategic Studies in Public Policy, no. 28. (in Persian)
Tabatabaei, AS. (2011). A Comparative Study of the Strategic Approach of China, Russia, America, India, Pakistan and Iran to the Shanghai Cooperation Organization, Strategic Quarterly, Vol. 20, No. 60, p. (in Persian)
Tabatabai, M., & Ghiyasi, A. (2013). US Political-Security Strategy for China Based on Soft Balance Theory (2008-2008), World Studies Quarterly, Volume 3, Number 2, pp. 262- 269. (in Persian)
Trump, D. (2017). Report Brookings Experts on Trump’s National Security Strategy.
Yazdan Fam, M. (2016). Foreign Policy of Trump and the Islamic Republic of Iran, Strategic Studies Quarterly, No. 74. (in Persian)
Yazdani, A.; Talei Hour, R., & Bahrami, R. (1986). TheRole of Russia and China in the Transition of the International System from Monopoly to Multipolar, Political Studies Quarterly, Ninth Year, No. 36, pp. 65-90. (in Persian)
Yiwei, W. (2015). China’s New Silk Road: A Case Study in EU-China Relations, School of International Study & RDCY.
Zamani, M., & Niakoui, A. (2019). Investigating the Factors Affecting the Exit of the United States from Barjam, Journal of International Relations Studies, Vol. 12, No. 45, pp. 95-9. (in Persian)
http://www.pewglobal.org/database/indicator/3/
 http://www.theglobaleconomy.com/compare-countries/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
sipri military Expenditute Database, Aprile2019)
CAPTCHA Image