نوع مقاله : مقالات

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

به طور کلی عمده ادبیات تولید شده در جامعه­شناسی تاریخی روابط بین­الملل به دو بخش تقسیم می­گردد. در بخش اول محققان با توجه به شناخت­شناسی و هستی­شناسی و روش­شناسی نظریه جامعه شناسی تاریخی به عنوان رویکردی التقاتی سعی در افزایش غنای نظری آن دارند. در بخش دوم پژوهشگران با اتصال سطوح تحلیل داخلی و خارجی و برجسته‌سازی نقش محیط بین­الملل در آغاز و انجام تحولات به دنبال ارائه تفسیری جامع از پدیده­های سیاسی می­باشند. در این راستا نظم فراملی به عنوان پدیده­ای برآمده از روابط اجتماعی ملهم از عناصر تاثیرگذاری است که ریشه در دو سطح داخلی و بین­المللی دارد. نوشتار حاضر قصد دارد با عبور از چارچوب حاکم بر جریان اصلی روابط بین­الملل که صرفاً متکی بر شاخصه­های واحد نظیر قدرت، امنیت، اقتصاد، هویت و ... می­باشند اقدام به ارائه یک رویکرد نظری خاص برای تحلیل نظم فراملی در بستر نظریه جامعه­شناسی تاریخی روابط بین­الملل نماید. در این راستا مولفان بر این باورند که نظم بین­الملل پدیده­ای اجتماعی است که دامنه آن از سطوح فرو ملی آغاز می­شود و گرایشات فراملی را نیز در بر می‌گیرد.       

کلیدواژه‌ها

References
Barnett, M. (1993). Institutions, roles, and disorder: the case of the Arab states system. International studies quarter. 37(3), 271-296.
Behravesh, M. (2011). Constructivism: an Introduction, E-international relations, at http://www.e-ir.info/2011/02/03/constructivism-an-introduction/#_edn16 (retrieved at Agust 14, 2017)
Bull, H. (1977). The anarchical society. New York: Columbia University Press.
Halliday, F. (2002). for an international sociology. In Stephen Hobden & John M. Hobson, Historical Sociology of International Relations (eds.). Cambridge: Cambridge University Press.
Halliday, F. (1999). Revolution and world politics: the rise and fall of the sixth great power. Hampshire: Duke University Press.
Halliday, F. (1987). State and Society in International Relations: A Second Agenda. Millennium. 16(2), 215-229.
Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. New York: Oxford University Press.
Hobden, S. (1998). International relations and historical sociology: breaking down boundaries. New York: Routledge.
Hobson, J. M. (2011). What’s at Stake in the Neo-Trotskyist Debate? Towards a Non-Eurocentric Historical Sociology of Uneven and Combined Development. Millennium: journal of international studies. 40(1), 147-166.
Hobson, J. M.; Lawson, G., & Rosenberg, J. (2010). Historical sociology. In Robert A. Denemark, (ed.). The international studies Encyclopedia. Oxford: Wiley-Blackwell.
Hobson, J. M. & Lawson, G. (2008). What is History in International Relations? Millennium: Journal of International Studies, 37(2), 415-435.
Hobson, J. M. (2004). The eastern origins of Western civilization. Cambridge: Cambridge University Press.
Hobson, J. M. (2002a). The two waves of Weberian historical sociology in international relations. In Stephen Hobden & John M. Hobson (eds.). Historical Sociology of International Relations. Cambridge University Press, Cambridge.
Hobson, J. M. (2002b). What's at stake in bringing Historical Sociology back into International Relations? Transcending chronofetishism and tempocentrism in International Relations. In Stephen Hobden & John M. Hobson (eds.). Historical Sociology of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Hobden, S., & Hobson, J. M. (2002). Historical sociology of International Relations. Cambridge University Press, Cambridge.
Hobson, J. M. (2000). The state and International relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Hobson, J. M. (1997). The wealth of states: a comparative sociology of International Economic and Political change. Cambridge: Cambridge University Press.
Hopf, T. (1998). The Promise of Constructivism in International Relations theory, International Security, 23(1), 171-200.
Ikenberry, G. J. (2009). Liberal Internationalism: America and the Dilemmas of Liberal world order. Perspectives on Politics. 7(1), 71–87.
Jowett, B. (1999). Politics, Batoche Books. Ontario: Kitchener.
Lawson, G. (2011). Halliday's revenge: revolutions and International Relations. International Affairs. 87(5), 1067–1085.
Lawson, G. (2007). Historical Sociology in International Relations: open society, research program and vocation. International Politics. 44(4), 343-368.
Maan, M. (2012). The sources of social power, volume 2: the rise of classes and nations-states 1760-1914. New York: Columbia University Press.
Maan, M. (2003). Autonomous power of the state: its origins, mechanisms and results. In Neil Brenner, Bob Jessop, Martin Jones & Gordon Mac Leod (eds.). State / Space: A Reader, Berlin: Blackwell publishing.
Martin, E. (2012). On one forgotten cause of the Arab Spring: the lack of Economic freedom. Economic viewpoints. 32(3), 94-96.
Muzaffar, P. (2008). Is Marx relevant to International Relations today? E-International Relations Studies. at http://www.e-ir.info/2008/01/31/is-marx-relevant-to-international-relations-today/. (Retrieved at August 14, 2017)
Ozkan, G. (2012). Emergence of International Political Economy as a sub-discipline of International Relations and impact of the global crisis on International Political Economy. International Journal of Business and Social Science. 3(13), 97-204.
Ruggie, J. G. (1982). International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order. International Organization. 36(2), 379-415.
Shaw, M. (2009). Sociological approaches to International Relations. In Jarrod Wiener and Robert A. Schrire (eds.). International Relations-Volume I. Oxford: Eolss Publisher Co Ltd.
Shaw, M. (1998). The historical sociology of the future. Review of International Political Economy. 5(2), 321-326.
Teschke, B. (2014). International Relations, Historical Materialism and the false promise of International Historical Sociology. Spectrum Journal of Global Studies. 6(1), 1-66.
Teschke, B. (2011). Advances and impasses in Fred Halliday’s International Historical Sociology: a critical appraisal. International Affairs. 87(5), 1087–1106.
Walt, S. M. (1996). Revolution and war. Ithaca and London: Cornell University Press.
CAPTCHA Image