نوع مقاله : مقالات

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 شهید بهشتی تهران

3 علامه طباطبایی

چکیده

مکیندر از صاحبنظران علم ژئوپلیتیک نوشته است که هر کس بر اروپای شرقی تسلط یابد بر هارتلند مسلط می‌شود و کسی که بر هارتلند مسلط شود بر جزیره دنیا مسلط شده است و کسی که به این مرحله برسد می تواند دنیا را کنترل نماید. اوکراین یکی از اجزای اصلی هارتلندی بود که او اظهار می‏داشت. اکنون بحران اوکراین به یکی محورهای رویارویی و رقابت ژئوپلیتیک بین روسیه و امریکا و ناتو تبدیل شده است. بحران اوکراین از جمله منازعات بین المللی است که دامنه آن به سرعت از قلمرو ملی خارج شده و به مسأله مهم در تعاملات بین المللی به خصوص بین قدرت های موثر آن تبدیل شده است تا جایی که به اعتقاد برخی از استراتژیست‏ها، بستری را برای احیای جلوه هایی از جنگ سرد فراهم کرده است. البته اگر چه به کار بردن اصطلاح جنگ سرد با مؤلفه های شناخته شده آن چندان واقع بینانه نیست، اما نتیجه این بحران بر مناسبات بین المللی و قواعد بازی آن تأثیر عمیق و تعیین کننده خواهد گذاشت. در پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی دارد، داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای گرد آوری شده و ضمن پرداختن به جایگاه و اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین برای روسیه و آمریکا، دو بازیگر مؤثر در این جریان و ترسیم وضعیت مورد انتظار، بیان شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که دلیل اصلی منازعه اوکراین، بعد مهم و کلیدی ژئوپلیتیک این کشور برای دو قدرت بزرگ روسیه و آمریکا می‏باشد. در انجام پژوهش حاضر از روش کیفی از نوع تبیینی و منابع الکترونیک و نوشتاری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

References
Aaroe, j. (2014). After Ukraine, NATO should stay vigilant on the Middle East.
Ahamedipour, Z., & Lashgari, E. (2011). Theoretical and Conceptual Recognition of the Concept of a Strategic Area in the Eurasian Superconductor, Central Eurasia Studies, International Center for Advanced Studies, 4(9), 20-1, Winter. (in Persian)
Amir Ahmadian, B. (2005). Ukraine's Developments or the Orange Revolution, Central Asian Studies and Caucasus Studies, 13(4), 49. (in Persian)
Bahman, SH. (2017). The Impact of the Ukrainian Crisis on Russian-American Relations, available at: http: //issnoor.ir/fa/articledetails/9. (in Persian)
Cultures, New York, Facts on FileLegvold.
Danesh Nia, F., &, Marabi, M. (2015). Structural Contradictions of the US and Russia in Ukraine, Central Iranian Eurasian Studies Quarterly, 9(2), 231-248. (in Persian)
Dehghani Firoozabadi, S. J., & Moradi, M. (2016). West Threat, Russia's and Iran's Perceptions, Foreign Relations Quarterly, 8(2), 55-25. (in Persian)
Dehsyar, H. (2014). Russian foreign policy towards Ukraine: the inevitability of the crisis, Quarterly Journal of Foreign Relations, 1(4), 121-83, spring. (in Persian)
Dougherty, J., & Faltzgraf, R. (1998). Competing theories of international relations, Dbzrgy revelation, Tehran, Ghomes publication.
Dueck, C. (2006). Reluctant Crusaders: Power, Culture and Change in American Grand Strategy, Princeton: Princeton University Press.
Goldgeier, j. (2013). The future of NATO, 10-13.
Goldthau, A., & Boersum, T. (2014). Ukraine - Russia Crisis: Implications for Energy Markets and Scholarship, Energy Research and Social Science, 3(1), 9-15.
Graham, T. M. (2014). It Is Putin’s World, available at:
http://www.realclearworld.com/articles/2014/03/30/ It-Is-Putins-World.html.
Gvosdev, N. (2014). Ukraine’s Ancient Hatreds, The National Interest, 10(132), July/August.
Hassani, H., & Shahandeh, B. (2012). The Ukrainian Crisis Strategy of China and Russia, International Journal of Political Research, 8(3), summer. (in Persian)
http://www.entekhab.ir/fa/news/152.
Intisar, N. (2014). The enclosed Carmel, dowries Magazine, Issue 35May.
Kaplan, R. (2014). Crimea: The Revenge of Geography, March 13, available at: http://www.realclearworld.com/articles/2014crimea-the-revenge-ofgeography .html.
Kellini, F. (2014). Review of Russia's relations with the West in the Ukrainian crisis/the failure of the global consensus on Moscow, taken from the site: http://www.ana.ir/news/15406. (in Persian)
Koolaee, E. (2013). Russia, will devour Crimea, available at:
Krauthammer, Ch. (2014). Putin’s Ukraine Gambit, available at: http://www.nationalreview.com/article/372204/putins-ukraine-gambit-charles-kravthammer.
Kurian, G. (2007). Encyclopedia of the World’s Nations and.
Majathadzadeh, P. (2002). Geography of politics and geography, Tehran: Samt Publication. (in Persian)
Mercille, J. (2008). The Radical Geopolitics of Us Foreign Policy: Geopolitical and Geoeconomic Logics of Power, Political Geography, 22(27), 570-586.
Nazemroaya, M. (2012). Iran and the Strategic Encirclement of Syria and Lebanon, 1-6. (in Persian)
Nazemroaya, M. (2014). Oil Prices and Energy Wars: The Empire of Frack versus Russia, 1-6. (in Persian)
Nazemroaya, M. (2014).The Road to Moscow Goes through Kiev: A Coup d’Etat That Threatens Russia, 1-5. (in Persian)
Noonan, P. (2014). The Bear that Talks like a Man, Wall Street Journal.
Nordberg, M. (1997). Interdependence and National Identity in Ukraine andBelarus, Southeastern Political Review, 1(4), 24-26.
Oliker, O. (2009). Russian foreign policy: sources and implications, Santa Monica, CA: Rand Corporation.
Plano, j., & Olton, R. (1998). The International Relation Dictionary. Fourth Edition, Longman.
Robert. Ed. (2007). Russian Foreign Policy in the 21th Century and the Shadow of the Past, NY: Columbia University Press.
Safari, A., & Vosoughi, S. (2016). Geopolitics of Ukraine and Its Role in the Competition of Russia and the United States, International Journal of Political Research, 3(26), Spring. (in Persian)
Solchanyk, R. (2001). Ukraine and Russia: the post-soviet transition, Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield Publishers.
Torabi, Q. (2014). The Ukrainian Crisis in terms of Geostrategic and Geopolitical Components, National Security Studies Monthly, 5(14). (in Persian)
Torabi, Q., & Kiani, F. (2014). Explaining Russia's Foreign Policy Regarding the Ukrainian Crisis in terms of Defensive Structural Realism, Central Asian Studies Quarterly, 7(87), 87. (in Persian)
Vaezi, M. (2007). Showing power; analyzing the behavior of Russia towards the United States of America: Roots and hypothesis, diplomatic News, Issue XVIII. (in Persian)
Vaezi, M. (2008). Geopolitics of the crisis in Central Asia and the Caucasus (foundations and actors), Tehran: Ministry of Foreign Affairs, Second Edition. (in Persian)
Valizadeh, A.; Shirazi Mogouei, S., & Azizi, H. (2015). The Impact of Ukraine's 2014 Crisis on Russian-US Relations, Central Eurasian Studies Journal, 8(1), 149-171. (in Persian)
Yazdani, E.; Adinavand, H., & Bagheri, A. (2016). The Role of US and Russia in Geopolitical Crises in Georgia and Ukraine, World Politics Quarterly Journal, 5(4), winter. (in Persian)
Zakaria, F. (1998). From Wealth to Power: The Unusual’s Origins of America’s World Role, Princeton: Princeton University Press.
Zamani, N. (2013). The Analysis of the Origins and the Nature of the Ukrainian Crisis: The Stress of Cold War Tensions between Russia and the West, Quarterly Journal of Foreign Policy, 27(4), 918-889, winter. (in Persian)
CAPTCHA Image