به‌آگاهی نویسندگان محترم می‌رساند:

زین‌پس افزون بر بهره‌گیری از سامانۀ نشریه، می‌توانید از طریق واتس آپ ، گپ و بله به‌شمارۀ 09940315139 با دکتر سیدمحسن موسوی زاده جزایری،دستیارسردبیر ارتباط برقرار نمایید. همچنین در روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 تا 13 امکان پاسخگویی تلفنی به نویسندگان مقاله فراهم است.