خط‌ِّمشی و رویکرد دوفصلنامه پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل آمادۀ دریافت مقالات استادان، پژوهش‌گران و متخصصان حوزۀ روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. این نشریه در زمینه‌های تخصصی سیاست بین‌الملل، سیاست خارجی، روابط خارجی ایران، اقتصاد سیاسی بین‌الملل، تاریخ روابط بین‌الملل، حقوق بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی، امنیّت بین‌الملل، مسایل نظامی و استراتژیک، مسایل سیاسی جهان اسلام، جغرافیای سیاسی، ژئوپولیتیک و مطالعات منطقه‌ای، نوشتارهای پژوهشی پژوهشگران را پس از داوری‌هایِ مطابق با استاندارد نشریه، منتشر می‌کند. پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل مقاله‌هایی را علمی‌پژوهشی می‌داند که دارای چنین ویژگی‌هایی باشند: 1) دارا بودن مقدمۀ توضیحی و بیان واضح مسألۀ پژوهش، 2) بررسی و مرور مختصر و مفید ادبیات و نظرات پژوهشی موجود، 3) تعیین و توضیح هدف از نگارش مقاله، 4) تعیین روش مناسب برای پژوهش و گردآوری داده‌های مورد نیاز، 5) به‌کارگیری روش تعیین‌شده توسط مؤلف در گردآوری و تحلیل داده‌ها و نگارش متن مقاله، 6) معتبربودن منابع و داده‌ها، 7) ارائۀ نتیجه‌گیری درست و موثّق از تحلیل داده‌ها، 8) بیان صریح یافته‌های پژوهش و ارائۀ پیامدهای نظری (و در صورت لزوم آثار عملی) آن‌ها، 9) رعایت ترکیب و تناسب در سازمان‌دهی مقاله، 10) رعایت قواعد شکلی در نگارش مقاله مطابق با معیارهای نشریه. راهنمای آماده‌سازی و ارسال مقاله هر مقالۀ تخصصی بایستی به فارسی روان و آسان‌فهم و بر پایۀ دستور خطِّ فرهنگستان زبان و ادب فارسی (http://www.persianacademy.ir)، تحت نرم‌افزار Word نوشته شود و تا حدّ امکان بیش از 8000 نباشد. علاقه‌مندان می‌بایست مقالات خود را با رعایت آیین‌نامۀ نگارش مقاله، فقط از طریق سامانۀ یکپارچۀ نشریات دانشگاه فردوسی مشهد به‌نشانی http://irlip.um.ac.ir ارسال کنند. مقاله باید دارای چکیده ( فارسی و انگلیسی)، واژگان کلیدی، مقدمه، روش، نتایج بحث، منابع مورداستفاده باشد و اصول زیر در آن رعایت شود: مشخصات نویسنده یا نویسندگان (همراه با تعیین نویسندۀ مسئول) که شامل نام و نام خانوادگی، سمت، محل خدمت، عنوان و درجۀ علمی، تاریخ و محل انجام تحقیق است، ذکر شود. عنوان مقاله (حداکثر در ده کلمه) در وسط صفحۀ اول نوشته شود. چکیده در عین مختصربودن باید محتوای مقاله را برساند. در چکیده از منبع، جدول، نمودار و کلمات اختصاری مبهم استفاده نشود. چکیده از 250 کلمه تجاوز نکند و تمام آن در یک بند نوشته شود. مقدمه شامل اطلاعات مربوط به سوابق موضوع، اهمیت تحقیق و مسألۀ مورد مطالعه باشد. روش پژوهش به‌طور مشخص و روشن بیان گردد. اگر نتایج شامل عکس، جداول و نمودار باشد نسخۀ اصلی هر یک به نشریه ارسال شود. شمارۀ هر جدول در بالا و سمت راست آن نوشته شود. عنوان جدول گویای نتایج مندرج در آن باشد. نتایج و بحث را می‌توان به‌طور توأم یا مجزا بیان کرد. بحث شامل تجزیه و تحلیل نتایج به‌دست‌آمده در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد. منبع‌نویسی به روش APA باشد. جهت راهنمایی بیشتر به فایل «راهنمای ارجاع منابع و مآخذ به روش APA» موجود در آدرس زیر مراجعه کنید: http://fea.um.ac.ir/parameters/fea/filemanager/forms/reference2.pdf منابع مورداستفاده شامل جدیدترین اطلاعات در زمینۀ مورد نظر باشد. چکیدۀ انگلیسی، برگردان کامل و دقیق چکیدۀ فارسی و شامل عنوان اصلی مقاله، نام نویسندگان، آدرس و عنوان علمی آنان و واژه‌های کلیدی باشد. مسئولیت هر مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح‌شده در متن آن، به‌عهدۀ نویسنده یا نویسندگان مسئول مقاله خواهد بود. تا قبل از پایان مراحل نهایی چاپ، اگر مشخص شود مقالۀ منتخب به هر شکل در جای دیگری به‌چاپ رسیده است از انتشار آن جلوگیری خواهد شد. مقاله‌ها توسط هیئت تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب، بر طبق ضوابط خاص نشریه به‌نوبت، چاپ خواهند شد. نشریه در ردّ یا قبول، جرح و تعدیل و ویراستاری مقاله‌ها اختیار تامّ دارد.


فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره