نشریه های علمی انتشارات

این مجله سیاست دسترسی فوری به محتوی خود بصورت آزاد را دنبال می کند به این امید که پژوهشی که به صورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی می شود.