اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: سید محمد علی تقوی
سردبیر: محسن خلیلی
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۳۴۷۲
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

نویسندگان محترم لطفا با نام کاربری و رمز خود وارد سامانه شده و روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک و در تب ویرایش اطلاعات مقاله روی آیکون بررسی فراداده کلیک، اطلاعات و مشخصات نویسندگان همه فیلدها وارد و حتما فیلد مراجع نیز تکمیل گردد.

دوفصلنامه پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل آماده دریافت مقالات استادان، پژوهش‌گران و متخصصان حوزۀ روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. پژوهش¬نامۀ ایرانی سیاست بین¬الملل مقاله‌هایی را علمی- پژوهشی می‌داند که دارای چنین ویژگی‌هایی باشند: 1) دارا بودن مقدمه توضیحی و بیان واضح مسأله پژوهش، 2) بررسی و مرور مختصر و مفید ادبیات و نظرات پژوهشی موجود در صورت نیاز، 3) تعیین و توضیح هدف از پژوهش و نگارش مقاله، 4) تعیین روش مناسب برای پژوهش و گردآوری داده¬های مورد نیاز، 5) به¬کارگیری روش تعیین شده توسط مؤلف در گردآوری و تحلیل داده‌ها و نگارش متن مقاله، 6) معتبر بودن منابع و داده‌ها، 7) ارائه نتیجه‌گیری درست و موثق از تحلیل داده‌ها، 8) بیان صریح یافته‌های پژوهش و ارائه پیامدهای نظری (و در صورت لزوم آثار عملی) آن¬ها، 9) رعایت ترکیب و تناسب در سازمان¬دهی مقاله، 10) رعایت قواعد شکلی در نگارش مقاله مطابق با معیارهای نشریه. از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود مقاله خود را با رعایت آئین نامه نگارش مقاله، از طریق سامانه نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد jm.um.ac.ir ارسال نمایند. زمینه های تخصصی نشریه عبارت است از: 1. سیاست بین الملل 2. سیاست خارجی 3. روابط خارجی ایران 4. اقتصاد سیاسی بین الملل 5. تاریخ روابط بین الملل 6. حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی 7. امنیت بین الملل و مسایل نظامی/ استراتژیک 8. مسایل سیاسی کشورهای جهان اسلام 9. جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک 10. مطالعات منطقه ای

با توجه به راه اندازی سامانه نشریات علمی دانشگاه فردوسی خواهشمند است به سایت مربوطه مراجعه و ثبت نام و فایل مقاله با فرمت پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل را از طریق سامانه ارسال فرمایید.

فراخوان دریافت مقاله


پژوهش‌نامه ایرانی سیاست بین‌الملل آماده دریافت مقاله های استادان، پژوهش‌گران و متخصصان حوزه روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. با اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این دوفصلنامه توسط دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن ایرانی روابط بین‌الملل در حال چاپ نخستین شماره می باشد. از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود مقاله خود را با رعایت آئین نامه نگارش مقاله، به صورت الکترونیکی به نشانی jipr@um.ac.ir ارسال نمایند.

زمینه های تخصصی نشریه عبارت است از:
1. سیاست بین الملل
2. سیاست خارجی
3. روابط خارجی ایران
4. اقتصاد سیاسی بین الملل
5. تاریخ روابط بین الملل
6. حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی
7. امنیت بین الملل و مسایل نظامی/ استراتژیک
8. مسایل سیاسی کشورهای جهان اسلام
9. جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک
10. مطالعات منطقه ای