##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

قاسم ترابی مژگان موسوی

چکیده

تغییر و تحولات متعدد در ساختار خاورمیانه از آغاز شکل‌گیری تاکنون باعث شده که برخی این منطقه را اساساً «منطقه‌ای ناتمام» تلقی کنند. وقوع خیزش‌های عربی از سال 2011 گرچه در بطن روندها و جریان‌های تاریخی پیشین ریشه دارد؛ اما دامنه و گسترۀ آن به حدی بوده است که می‌توان از آن به‌عنوان شروع یک «فرایند تاریخی» جدید، مشابه آنچه پس از جنگ‌جهانی‌اول رخ داد، یاد کرد. اثرات ناشی از این خیزش‌ها، در مسائل بسیار مهم و جدی همچون خشونت و افراط، به‌کارگیری تروریسم برای اهداف سیاسی، جنگ‌های نیابتی منطقه‌ای، رقابت‌های کلاسیک و نوین قدرت‌های بین‌المللی و تلاش برای شکل‌دادن به شرایط جدید سیاسی و استراتژیک توسط کشورهای مهم منطقه، قابل مشاهده است. از میان بحران‌های متعددی که از آغاز تحولات عربی در این منطقه شکل گرفته، بحران سوریه به‌عنوان هسته مرکزی و اهرم تعادلی مابین صف‌بندی‌های قدیم و جدید منطقه، مطمح نظر است. اهمیت حیاتی سوریه به عنوان متحد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران سبب شده که آیندۀ این کشور در رأس موضوعات حائز اهمیت برای ایران قرار گیرد. از این‌رو هدف این مقاله درنظرگرفتن آینده‌های احتمالی بحران سوریه در قالب سناریوهای محتمل و ممکن و تبعات آن بر امنیت جمهوری‌اسلامی‌ایران است. لذا با به‌کارگیری مفاهیم رویکرد رئالیستی که به زعم نگارنده بهتر می‌تواند وضعیت خاورمیانه را به تصویر بکشد و با بهره‌گیری از روش سناریونویسی به دنبال تبیین مسئلۀ پژوهش می‌باشد.

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

بحران سوریه, سناریوسازی, گروه‌های معارض, بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای

مراجع
Abdollahkhani, A. (2011). Predictive Techniques, Cultural Institute of International Studies and Research Abrar Moaser, Tehran. (in Persian)
Ahmadian, H. (2017). New developments in Syria: a series of small games, Strategic Research Center, Report number: 314. (in Persian)
Ashoti, M. R. (2014/1/26). The nature of opposing groups in Syria, available in:
Benli Altunisik, M. (2013). Turkey after the Arab uprisings: difficulties of hanging on in there, Analysis, No 223, December.
Berchil, E. & others (2014). Translated by Moshrzadeh, Homeira & Talebi, rohallah, Theories of International Relations, Published by Mizan, Tehran.
Bishara, M. (2012). Fast-forward Syria: three terrible scenario and one good option.
Charsoghi, K. et al., (2012). Energy Future Studies-Energy Management Strategies by Using Scenario Planning, Quarterly Management Improvement, Year 6, N 4. (in Persian)
Ebrahimi, N. (2012). Qatar's Brotherhood and Foreign Policy versus the 2011 Revolutions, Strategic studies, year 15, N.1. (in Persian)
Eltiami nia, R. (2013). Explaining the role of regional powers in the Shamat region and future perspectives, Islamic Awakening, year 2. N.4. (in Persian)
Fars news (2015/1/13). The role of France and Britain in the rise of terrorists in Syria, available in:
Ghorbani, F. (2013). Russia's positions in the Syrian crisis, Middle East Strategic Studies Institute. (in Persian)
Guerrero, J. (2015). Overview of 2015 response plans for Syria, IDP Shelter in an unfinished building in Aleppo city, Kuwait.
Haji Mine, R. (2012). Divergence of the interests of the activists and the continuation of the Syrian crisis, Middle East Strategic Studies Institute, February. (in Persian)
Hanafizade, P. et al., (2006). Streamlined strategic planning using scenario planning and fuzzy inference system, human Science, N 46. (in Persian)
Hasani, M. (2014). The role of regional and transatlantic actors in the Syrian crisis, International Virtual Conference on New Developments in Iran and the World, October. (in Persian)
Heydemann, S. (2013). Syria 2018, CGA scenarios, Number 8, Summer.
http://iranbazgoo.persianblog.ir/post/286/
http://iranbazgoo.persianblog.ir/post/497
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931022001343
http://www.presstv.ir/DetailFa/2015/03/17/402256/Damascus-slams-Paris-and-London
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/05/1637835
Iranian diplomacy (2015/4/24). The message of Israeli attacks on Syria for Iran and Hezbollah, available in: http://irdiplomacy.ir/fa/page/1946984
Izadi, P. (2013). The French approach to the Syrian crisis, Tehran, Strategic Research Center, Strategic Report. (in Persian)
Kaplan, S. (2013). Seven scenarios for the future of Syria, August.
Karimkhani, A. (2016). The role of the United States in the Syrian crisis and its impact on the security of the Islamic Republic of Iran, Political science, management and defense researchs, N 81. (in Persian)
Khazayi, S., & Mahmodzade, A. (2012). Future Studies, Elam Afarin Publication, First publication, Isfahan. (in Persian)
Kordoni, R. (2013). The impact of climate change on the start of Syria's unrest, Middle East Strategic Studies Institute. (in Persian)
Lindgren, M., & Bandhold, H. (2003). Scenario planning: the link between future and strategy, first Published 2003, Palgrave Macmillan.
Makridakis, S., & Wheelwright, S. (1989). Forecasting Methods for Management, 5th. Ed, John Wiley, and Sons, Inc.
Mousavian, S. H. (2014). Iran: assessing new, emerging geopolitics in the Middle East, Security and politics, April. (in Persian)
Movafaghian, P. et al., (2012). Syria Developments: Assessing the geographic composition of internal forces and their outward orientation, Applied Geosciences Research, N 8. (in Persian)
Nejat, S. A., & Jafari Valadani, A. (2013). The role of the Islamic Republic of Iran in the Syrian crisis, Political research, Year 3, N 8. (in Persian)
Niakoyi, A., & Behmanesh, H. (2012). Controversial Activists in the Syrian Crisis: Goals and Approaches, Foreign Relations Magazine, N 16. (in Persian)
Press Tv (2015/3/17). Syrian Foreign Ministry criticized the policies of Britain and France, available in:
R. Carpenter, S. (2003). Scenario planning a tool for conservation in an uncertain world, conservation biology, 17(2), 358-366, April.
S. Yaphe, J. (2013). Next Step in Syria, strategic forum national defense university, No. 283, December
Sayres, N. (2010). A guide to scenario planning in higher education, leadership foundation for higher education, series 2, publication 4.
Slim, H., & Trombetta, L. (2014). Syria Crisis Common Context Analysis, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, New York.
Syria Needs Analysis Project (SNAP) (2013). Scenarios, February.
Szczudic, J. (2012). China's Position during the Crisis in Syria, PISM, 76, August.
Tarahomi, M. (2012). Conceptual pattern of Syrian crisis: crisis analysis and management, Iran Bazgoo, available in:
Tasnim News Agency (2018/1/25). Goals and the fate of Turkey's military attack on Syria, available in:
The world of economy (2017/11/21). End of ISIS and the start of a new round of regional hostilities, available in: http://donya-e-eqtesad.com.
ارجاع به مقاله
ترابیق., & موسویم. (۱۳۹۷-۱۰-۳۰). سناریوهای پیشِ روی سوریه و امنیت ایران. پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل, 6(1). https://doi.org/10.22067/jipr.v6i1.56194
نوع مقاله
مقالات