با توجه به راه اندازی سامانه نشریات علمی دانشگاه فردوسی خواهشمند است به سایت مربوطه مراجعه و ثبت نام و فایل مقاله با فرمت پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل را از طریق سامانه ارسال فرمایید.