دوفصلنامه پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل آماده دریافت مقالات استادان، پژوهش‌گران و متخصصان حوزۀ روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. پژوهش¬نامۀ ایرانی سیاست بین¬الملل مقاله‌هایی را علمی- پژوهشی می‌داند که دارای چنین ویژگی‌هایی باشند: 1) دارا بودن مقدمه توضیحی و بیان واضح مسأله پژوهش، 2) بررسی و مرور مختصر و مفید ادبیات و نظرات پژوهشی موجود در صورت نیاز، 3) تعیین و توضیح هدف از پژوهش و نگارش مقاله، 4) تعیین روش مناسب برای پژوهش و گردآوری داده¬های مورد نیاز، 5) به¬کارگیری روش تعیین شده توسط مؤلف در گردآوری و تحلیل داده‌ها و نگارش متن مقاله، 6) معتبر بودن منابع و داده‌ها، 7) ارائه نتیجه‌گیری درست و موثق از تحلیل داده‌ها، 8) بیان صریح یافته‌های پژوهش و ارائه پیامدهای نظری (و در صورت لزوم آثار عملی) آن¬ها، 9) رعایت ترکیب و تناسب در سازمان¬دهی مقاله، 10) رعایت قواعد شکلی در نگارش مقاله مطابق با معیارهای نشریه. از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود مقاله خود را با رعایت آئین نامه نگارش مقاله، از طریق سامانه نشریات علمی دانشگاه فردوسی مشهد jm.um.ac.ir ارسال نمایند. زمینه های تخصصی نشریه عبارت است از: 1. سیاست بین الملل 2. سیاست خارجی 3. روابط خارجی ایران 4. اقتصاد سیاسی بین الملل 5. تاریخ روابط بین الملل 6. حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی 7. امنیت بین الملل و مسایل نظامی/ استراتژیک 8. مسایل سیاسی کشورهای جهان اسلام 9. جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک 10. مطالعات منطقه ای