برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

  • ارسال مقاله قبلا چاپ نشده و هم اکنون تحت بررسی برای چاپ نیست. درغیر این صورت توضیحی برای آن در قسمت نامه نویسنده ضمیمه است.
  • فایل ارسال مقاله به فرمت OpenOffice, Microsoft Word, RTF, یا WordPerfect میباشد.
  • ختی المقدور لینک مراجع در متن ارائه شده است. و URLs آماده کلیک کردن است
  • فاصله سطور در متن مقاله تک فاصله ای است ، فونت 12 در صورت لزوم از فونت ایتالیک بجای زیرخط دار استفاده شده است ، تمام تصاویر و نمودارها و جداول در خود متن در محل مناسب نه در انتها میباشد.
  • متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان میباشد که در قسمت در باره مجله یافت میشود.
  • در صورتی که مقاله قرار باشد داوری شود ، ارسال مقاله از نظر رعایت داوری محرمانه ) دستورالعمل های لازم رعایت شده است.

برای دریافت فایل تعهدنامه و مشخصات کامل نویسندگان کلیک کنید

راهنمای آماده‌سازی و ارسال مقاله

پژوهش‌ نامه ایرانی سیاست بین‌ الملل (نشریه مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ایرانی روابط بین‌الملل)، آماده دریافت و ارزیابی مقاله‌های استادان، پژوهش‌گران و متخصصان حوزه روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. این نشریه، در زمینه های تخصصی سیاست بین الملل، سیاست خارجی، روابط خارجی ایران، اقتصاد سیاسی بین الملل، تاریخ روابط بینالملل، حقوق بین الملل، سازمانهای بینالمللی، امنیت بینالملل، مسایل نظامی/ استراتژیک، مسایل سیاسی کشورهای جهان اسلام، جغرافیای سیاسی، ژئوپولیتیک و مطالعات منطقهای، مقاله‌های منتشرنشده پژوهشگران را پس از داوری‌های مطابق با استاندارد نشریه، چاپ می‌نماید. علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را با رعایت آئیننامه نگارش مقاله، به صورت الکترونیک، به نشانی http://irlip.um.ac.ir ارسال نمایند.


پژوهشنامه ایرانی سیاست بینالملل مقاله‌هایی را علمی- پژوهشی می‌داند که دارای چنین ویژگی‌هایی باشند: 1) دارا بودن مقدمه توضیحی و بیان واضح مسأله پژوهش، 2) بررسی و مرور مختصر و مفید ادبیات و نظرات پژوهشی موجود در صورت نیاز، 3) تعیین و توضیح هدف از پژوهش و نگارش مقاله، 4) تعیین روش مناسب برای پژوهش و گردآوری دادههای مورد نیاز برای نگارش مقاله، 5) بهکارگیری روش تعیین‌شده توسط مؤلف در گردآوری و تحلیل داده‌ها و نگارش متن مقاله، 6) معتبر بودن منابع و داده‌ها، 7) ارائه نتیجه‌گیری درست و موثق از تحلیل داده‌ها، 8) بیان صریح یافته‌های پژوهش و ارائه پیامدهای نظری (و در صورت لزوم آثار عملی) آنها، 9) رعایت ترکیب و تناسب در سازماندهی مقاله، 10) رعایت قواعد شکلی در نگارش مقاله مطابق با معیارهای نشریه.


راهنمای نگارش مقاله:

هر مقاله تخصصی بایستی تحت نرم افزار Word و دارای چکیده فارسی واژگان کلیدی، مقدمه، مواد و روش، نتایج بحث، منابع مورد استفاده و یک خلاصه به زبان انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:

مشخصات نویسنده یا نویسندگان که شامل نام و نام خانوادگی، سمت، محل خدمت، عنوان و درجه علمی، تاریخ و محل انجام تحقیق می‌باشد در یک فایل جدا از فایل مقاله و به همراه معرفی نویسنده مسؤول آورده شود.

فایل مقاله بدون نام نویسندگان باشد.

عنوان مقاله (حداکثر در ده کلمه) در وسط صفحه اول نوشته شود. اگر مقاله قسمتی از یک سری مقالات پی در پی باشد عنوان اصلی سری مقاله‌ها‌ همراه عنوان هر قسمت و شماره ترتیب مقاله‌ها‌ نیز ذکر گردد.

چکیده در عین مختصر بودن باید محتوای مقاله را برساند. در چکیده از منبع، جداول، نمودارها و کلمات اختصاری مبهم استفاده نشود. چکیده از 250 کلمه تجاوز نکند و تمام آن در یک پاراگراف نوشته شود و متن مقاله از تعداد 8000 کلمه بیشتر نباشد.

چکیده لاتین بعد از چکیده فارسی آورده شود.

مقدمه شامل اطلاعات مربوط به سوابق موضوع، اهمیت تحقیق و مسأله مورد مطالعه می باشد.

روش شناسی موضوع مورد پژوهش مشخص و روشن بیان گردد.

اگر نتایج؛ شامل عکس، جداول و نمودار می‌باشد نسخه اصلی هریک، به نشریه ارسال گردد.

شماره هر جدول در بالا و سمت راست آن نوشته شود. عنوان جدول گویای نتایج مندرج در آن باشد.

نتایج و بحث را می‌توان به طور توأم و یا مجزا منظور کرد. بحث شامل تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد.

منبع نویسی به روش A.P.A می باشد. جهت راهنمایی بیش تر به فایل "راهنمای ارجاع منابع و مآخذ به روش A.P.A " موجود در آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http://fea.um.ac.ir/parameters/fea/filemanager/forms/reference2.pdf

منابع مورد استفاده شامل جدیدترین اطلاعات در زمینه مورد نظر باشد. فهرست منابع به ترتیب الفبا نام خانوادگی نویسندگان مقاله‌ها‌ مرتب و شماره گذاری شود. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود ترتیب شماره گذاری این مقاله‌ها برحسب سال انتشار آنها از قدیم به جدید انجام گیرد.

چکیده انگلیسی بایستی برگردان کامل و دقیق چکیده فارسی و شامل عنوان اصلی مقاله، نام نویسندگان، آدرس و عنوان علمی آنان و واژه های کلیدی تهیه شود.

مسؤولیت هر مقاله از نظر محتوای علمی و نظرات مطرح شده در متن آن، به عهده نویسنده و یا نویسندگان مسؤول مقاله خواهد بود.

تا قبل از پایان مراحل نهایی چاپ، در صورتی که مشخص گردد مقاله منتخب به هر شکلی در جای دیگری به چاپ رسیده است از انتشار آن جلوگیری خواهد شد.

در صورتی که مقاله برای چاپ پذیرفته نشود در بخش بایگانی نشریه محفوظ خواهد بود و به نویسنده برگردانده نخواهد شد.

مقاله‌ها توسط هیأت تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط خاص نشریه به نوبت، چاپ خواهد شد.

نشریه در رد یا قبول، جرح و تعدیل و ویراستاری ادبی مقاله‌ها اختیار تام دارد.

 

دریافت مقاله فقط به صورت الکترونیکی امکان پذیر است.

 

مقاله هایی که مراحل داوری را طی نموده و برای چاپ پذیرفته شده اند به 6 فایل زیر توجه فرمایند:

nameh.doc

ghaleb e chap.doc

dastooramale negharesh e maghale baraye chap.doc

Expandedabstract1.doc

برای دریافت تعهدنامه چاپ کلیک کنید

APA.pdf

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.