نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی- دفتر مجله- ص پ: ۱۳۵۷ کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۱
آدرس پست الکترونیکی: jipr@um.ac.irتماس اصلی

تماس اصلی
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۹
فاکس: ۰۵۱-۳۸۸۲۹۵۸۴
ایمیل: jipr@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

مریم ودیعی نوقابی
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۳۰۹
ایمیل: jipr@um.ac.ir