• نام : تماس اصلی
  • آدرس پستی : مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم اداری و اقتصادی- دفتر مجله- ص پ: 1357 کد پستی: 9177948951
    آدرس پست الکترونیکی: jipr@um.ac.ir
  • تلفن 051-38806309
  • فاکس 38807393 -051
  • نام : مریم ودیعی نوقابی
  • تلفن 051-38806309