زمینه مطالعاتی

خط مشی و رویکرد دوفصلنامه پژوهش‌نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل آماده دریافت مقالات استادان، پژوهش‌گران و متخصصان حوزۀ روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است. پژوهش¬نامۀ ایرانی سیاست بین¬الملل مقاله‌هایی را علمی- پژوهشی می‌داند که دارای چنین ویژگی‌هایی باشند: 1) دارا بودن مقدمه توضیحی و بیان واضح مسأله پژوهش، 2) بررسی و مرور مختصر و مفید ادبیات و نظرات پژوهشی موجود در صورت نیاز، 3) تعیین و توضیح هدف از پژوهش و نگارش مقاله، 4) تعیین روش مناسب برای پژوهش و گردآوری داده¬های مورد نیاز، 5) به¬کارگیری روش تعیین شده توسط مؤلف در گردآوری و تحلیل داده‌ها و نگارش متن مقاله، 6) معتبر بودن منابع و داده‌ها، 7) ارائه نتیجه‌گیری درست و موثق از تحلیل داده‌ها، 8) بیان صریح یافته‌های پژوهش و ارائه پیامدهای نظری (و در صورت لزوم آثار عملی) آن¬ها، 9) رعایت ترکیب و تناسب در سازمان¬دهی مقاله، 10) رعایت قواعد شکلی در نگارش مقاله مطابق با معیارهای نشریه.

سیاست دسترسی آزاد

این مجله سیاست دسترسی فوری به محتوی خود بصورت آزاد را دنبال می کند به این امید که پژوهشی که به صورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی می شود.

تعهدنامه

"تعهدنامه"

لطفاً فرم ذیل را تکمیل و از طریق سامانه مرحله 5 فایل های الحاقی بارگذاری و ارسال نمایید

سردبیر محترم پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل

اینجانب .. ..........................به عنوان نویسنده و مسؤول مکاتبات، مقاله ............................................................................................................................. با شناسه مقاله ........................ برای بررسی و چاپ در آن فصلنامه ارسال نموده ام. بدین وسیله اعلام می دارم که مقاله یاد شده اصالتاً حاصل کار تحقیقی و پژوهشی این جانب و همکاران مذکور در مقاله است و قبلاً در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ نشده است. حتماً مسؤولیت پاسخ¬گویی به هر گونه ادعای حقوقی یا علمی ایراد شده توسط اشخاص حقیقی نسبت به انتشار مقاله را برعهده می گیریم هم چنین تعهد می کنم که تا اعلام نتیجه نهایی توسط این فصلنامه مقاله را در جای دیگر به چاپ نرسانم.


امضاء نویسنده مسؤول مکاتبات

تاریخ امضاء


آدرس پستی:

آدرس الکترونیکی:

تلفن تماس:

تاریخچه مجله

اولین شماره نشریه شش‌ماهانۀ پژوهش¬نامۀ ایرانی سیاست بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ایرانی روابط بین‌الملل در پاییز و زمستان 1391 با شماره شاپا 3472-2322 و پروانه انتشار طی نامه شماره 28030/90 مورخ 3/11/1390 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی به چاپ رسید. این نشریه طبق نامه شماره 55085/18/3 مورخ 22/4/1392 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، علمی- پژوهشی محسوب می‌شود.